Καταργήσεις - Αναδιοργανώσεις Μονάδων και Υπηρεσιών των Ε.Δ.

Μετακινήσεις Στρατιωτικού προσωπικού